Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Regelverk parkeringsplasser

Regelverk for leie av parkeringsplass i Keyserløkka Nord borettslag

Vedtatt på styremøte 9.januar 2012, endret 3. februar 2020 etter vedtak gjort på generalforsamling 6.mai 2019

1: Søknad om plass skal fremsettes skriftlig til styret, fortrinnsvis pr e-post til adresse angitt på borettslagets nettside. Navn, adresse, e-post/telefon og leilighetsnummer skal oppgis.

2: Plass tildeles etter ansiennitet ut fra søknadsdato. Venteliste administreres av styret.  Ventelistens rekkefølge kan fravikes dersom søker dokumenterer særskilt behov for parkeringsplass, f.eks. ved funksjonshemning.

3: Hver av borettslagets leiligheter kan bare disponere én parkeringsplass i borettslaget, og kan ikke samtidig disponere garasjeplass i Keyserløkka Nord borettslag.

4: Parkeringsplassene er forbeholdt borettslagets egne beboere. Ved lav etterspørsel internt kan overskytende plasser leies av utenforstående på månedsbasis.

5: Leie av plass forutsetter at plassen brukes aktivt av leietaker.

6: Dersom leietaker ikke lenger disponerer og aktivt bruker bil, eller behovet for parkeringsplass opphører av andre årsaker, plikter leietaker å informere styret innen to uker.

7: Dersom behovet for parkeringsplass bortfaller midlertidig (i mer enn 1 måned), skal styret informeres slik at annen beboer evt. kan benytte plassen i den aktuelle perioden.

8: Framleie av parkeringsplass er ikke tillatt uten skriftlig avtale med styret.

9: Parkeringsplassen følger ikke leiligheten ved salg eller bruksoverlating.

10: Leietaker må avstå plassen midlertidig dersom situasjonen krever det (f.eks. pga. vedlikeholdsarbeider på bygninger/utearealer). Det gis ikke fratrekk i leie for de første 3 mnd av slik avståelse. Hvis mulig vil styret tildele annen plass i denne tiden.

11: Styret kan omfordele plassene mellom eksisterende leietakere når saklig grunn foreligger.

12: Dersom en parkeringsplass blir permanent omdisponert til annen bruk, er det den som sist fikk tildelt plass som mister sin plass.

13: Styret fastsetter månedlig leie og rutinene for innkreving av denne.
Prisen for parkering på borettslagets område skal ikke ligge lavere enn prisen for beboerparkering i bydelen.

14: Oppsigelse av plass skal meldes skriftlig til styret, fortrinnsvis pr e-post til adresse angitt på borettslagets nettside. Oppsigelsesfrist er 2 måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen mottas av styret.

15: Ved flytting fra borettslaget må leieavtalen sies opp på vanlig måte.

16: Leietaker skal på forespørsel oppgi kjennemerke og eier for bilen(e) som benytter parkeringsplassen.

17: Brudd på ovenstående regler kan føre til umiddelbar oppsigelse av leieavtale.

18: Ved inngåelse av leieavtale bekrefter leietaker kjennskap til og aksept av ovenstående regler.

19: Styret forbeholder seg retten til å foreta endringer i reglementet, dersom dette skulle vise seg nødvendig.