Velkommen

Velkommen til Keyserløkka Nord borettslags nettsider. Vi håper du finner det du leter etter. I motsatt fall: kontakt oss gjerne!

Faste sider

[vis alle] | [lukk alle]

Husordensregler

 

Husordensregler for
Keyserløkka Nord borettslag

 Vedtatt på generalforsamling 29.05.2006, 18.05.2009, 05.05.2010 og 13.05.2014.

 1. Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir etterkommet. Husordenen inneholder ikke bare plikter, men også praktiske opplysninger som skal sikre trivsel i borettslaget samt at beboerne tar et felles ansvar for vårt bo område.

RO

 1. Det skal i hovedsak være ro i leiligheter og trappeoppganger mellom kl 23.00 og 07.00. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret. Av hensyn til naboer og den begrensede lydisoleringen mellom boenhetene, bes alle om å bruke sunn fornuft ved bruk av TV, radio, stereoanlegg, hjemmekino, vaskemaskiner ol. Dette innebærer bl.a. at balkongdøren skal være lukket ved høy lyd i boligen.
 1. Støyende arbeid i leiligheten (som oppussing) skal bare skje i tiden 7.00-20.00 mandag til fredag, 10.00-18.00 på lørdager. Søndager og helligdager skal ikke slikt arbeid utføres. Slikt arbeid skal avtales direkte med / varsles skriftlig til de berørte naboer minst 48 timer før arbeidet tar til. Langvarig arbeid skal primært foregå i ordinær arbeidstid. Støyende arbeid utført av innleide håndverkere skal kun foregå på hverdager mellom kl 07.00 og kl 18.00. Det er beboers ansvar å sørge for at innleide håndverkere overholder dette. Naboers eventuelle saklige og begrunnede innsigelser knyttet til støy og sjenanse utenfor normal arbeidstid, skal tas til følge av den som har ansvaret for arbeidet. Ved eventuell tvist mellom den som skal utføre arbeidet og naboer, kan styret avklare tvisten.
 1. A) Selskap/fest skal i utgangspunktet holdes innen de gjeldende ordensreglene. Dersom det er forventet at støy fra et selskap eller fest går utover grensen for akseptabel støy eller den vanlige stilletiden, skal alle naboer i oppgangen varsles om dette og varigheten av selskapet/ festen minst 48 timer før festen tar til. Dersom noen av naboene ber om at festen begrenses til stilletiden, skal dette ønsket etterkommes.
 • B) Ved støy i leilighet bør balkongdør og vinduer holdes lukket, spesielt i den varme årstid.  Støyende aktivitet på balkong skal unngås.

OPPHOLD I TRAPPEOPPGANGER/VASK AV TRAPPER

 1. Det henstilles til den enkelte å påse at unødig opphold i gangene unngås. Ekkoeffekten i våre trappeoppganger er stor og ofte til sjenanse for beboerne.
 1. Beboerne henstilles om å ta inn dørmatten og fjerne alle andre gjenstander den dagen i uken da trappeoppgangene vaskes, slik at renholdsfirmaet lettere kan utføre arbeidet sitt.

AVFALL

 1. Alle søppelposer med restavfall skal knytes godt igjen og legges i søppelbrønnene utenfor blokkene. Disse brønnene er kun til restavfall. Papir legges i egne brønner. Oppussingsavfall og spesialavfall må kjøres vekk av den enkelte beboer. Beboerne oppfordres til å bruke de for borettslaget kostnadsfrie returpunktene for papp/papir og glass/metall i nærområdet. Avfall og papir skal ikke under noen omstendigheter hensettes utenfor søppelhusene.
  Søppelposer, avfall eller uønskede gjenstander skal ikke hensettes i fellesarealer, heller ikke i oppgangen utenfor leilighetene.

LUFTING

 1. Vinduene i trappeoppgangen skal som regel være lukket og settes opp bare ved nødvendig utlufting. Den som setter opp vinduer i gangen må påse at det/de også lukkes. Husk stormkroken! Takluker på loftet skal i hovedsak være lukket.

VASKERIENE

 1. Bruk av vaskerier skjer i tidsrommet mandag til fredag kl 08.00-kl 22.00. På lørdager er vasketiden fra kl 08.00 til kl 17.00, på ordinære søndager fra kl 11.00 til kl 17.00. Det finnes egne retningslinjer for bruk av vaskeriene, og det er den enkelte brukers ansvar å etterkomme disse.

TØRKEPLASSENE

 1. Tørkeplassene kan nyttes til lufting og banking av matter, tepper, ryer ol. Alle beboere henstilles til ikke å banke tøy etter kl 22.00. Tørkeplassen skal være ryddet søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

LÅSING OG SLUKKING

 1. Utgangsdørene skal holdes låst/lukker. Dersom noen beboere må holde utgangsdørene oppe f eks ved av-/pålessing fra bil o.a., må vedkommende sørge for at døren etter endt ærend blir forsvarlig lukket/låst. Påse at lys ikke brenner unødig.

OVERLATING AV BRUK

 1. Overlating av bruk av leiligheter må kun skje etter søknad og eventuell innvilgelse fra styret i borettslaget. En godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Overlating av bruk er begrenset til tre år, og forutsetter at andelseieren selv har bodd i leiligheten minst ett av de siste to årene før søknaden om overlating av bruk

DYREHOLD

 1. Dyrehold er ikke tillatt i borettslaget, bortsett fra i de tilfeller da det er gode grunner som tilsier at beboeren skal kunne holde dyr og at dyreholdet ikke er til ulempe for borettslagets øvrige beboere. I slike tilfeller må det søkes til styret om godkjennelse av dyreholdet før dyret anskaffes. Med «gode grunner» menes i denne sammenheng at sosiale og velferdsmessige årsaker skal ligge til grunn for en eventuell søknad.
 1. Begrunnet søknad skal sendes til og godkjennes av styret i borettslaget før beboere kan gå til anskaffelse av dyr. Dersom det søkes om hund, skal det i søknaden framkomme opplysninger om hvem som skal stå som hundens eier (kun ett navn), hundens alder ved anskaffelse, kjønn og hunderase.
 1. Styrets tillatelse til anskaffelse av dyr forutsetter at ingen av beboerne i den aktuelle oppgangen blir plaget eller setter seg i mot dyreholdet. Styret innhenter uttalelser fra beboere i oppgangen vedrørende dette.
 1. Nye andelseiere eller leietagere som flytter inn i borettslaget plikter før innflytning finner sted, å søke og få tillatelse fra styret dersom husholdningen medfører dyr. De samme betingelsene for få å innvilget søknaden vil gjelde som for de øvrige beboerne. Søknaden skal inneholde samme opplysninger som nevnt i punkt 14, og styret innhenter uttalelser fra de øvrige beboerne i aktuell oppgang.
 1. Hunder skal alltid føres i bånd på borettslagets område. Hundens eier, eller den som har ansvaret for hunden, plikter å plukke opp og kaste i søppelkassene eventuelle ekskrementer som hunden etterlater seg på borettslagets område.
 1. Dersom reglene for dyrehold i borettslaget ikke etterkommes av beboerne, kan styret kreve dyret fjernet fra borettslaget, eller at beboeren(e) flytter fra borettslaget.

BYGNINGSMESSIGE ENDRINGER

 1. Bygningsmessige endringer må ikke foretas uten forutgående skriftlig godkjenning av styret.
 • Bygningsmessige endringer inkluderer, men er ikke begrenset til:
  • Oppsetting av markiser/utvendig solavskjerming, parabolantenner, utelykter o.l.
  • Inngrep som medfører hull i fasadeplatene, inkl. all bruk av spiker eller skruer
  • Skifte av dører og vinduer
  • Riving/flytting av innvendige vegger mm.
  • Flytting/utvidelse av vann- og avløpsrør til andre rom utenfor opprinnelig kjøkken/bad/toalett

  Overflatebehandling av balkongdekke skal kun skje etter godkjenning fra styret. Oppbygging av balkonggulvet tillates ikke av hensyn til byggeforskriftens krav til høyde på rekkverk.

  Beboer/eier kan holdes økonomisk ansvarlig for kostnader som påføres borettslaget dersom reglene ikke overholdes.

  Beboer/eier har det hele og fulle ansvar for at tiltak utføres forsvarlig og forskriftsmessig, selv om tillatelse foreligger fra styret.

ALMINNELIGE ORDENSREGLER

 1. Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre beboere. Det er ikke tillatt å riste tepper, lufte dyner o.l. fra balkongene.
 1. Kjeller- og loftsganger må holdes ryddig, likeledes trappeoppganger. Disse arealene skal ikke benyttes til lagring av gjenstander eller oppbevaring av sko. Gjenstander som hensettes i fellesarealer, utover det som er tillatt i for eksempel felleskjeller, og som styret eller vaktmester vurderer å utgjøre en fare for andre beboere, vil kunne fjernes dersom ansvarlig beboer ikke selv umiddelbart etterkommer styret eller vaktmesterens oppfordring om å fjerne gjenstandene.
 1. Alle innendørs fellesarealer i borettslaget er røykfrie, inklusive trappeoppganger, felleskjellere, alle korridorer, loft, fellesvaskeriene, velferdsrom og trimrom.
 1. Alle beboere må verne om plener, beplantning og leke/parkområdet. Det er forbudt å legge ut mat til fuglene på bakken, da dette ofte trekker til seg rotter og mus.
 1. Bruk av utendørs vannslanger skal kun skje med en voksen tilstede og må ikke sjenere naboene.
 1. Det er generelt ikke tillatt med utvendig vask av bil eller andre større kjøretøy på borettslagets område.
 1. Unødig bil- og motorsykkelkjøring på anleggets veier er ikke tillatt. Det må heller ikke hensettes kjøretøyer, tilhengere ol utenfor oppmerkede felter på anlegget. Alle beboere har et felles ansvar for at anleggets eiendom, bygninger, maskiner og grøntanlegg holdes i forsvarlig stand.
 1. Bruk av grill med åpen ild er ikke tillatt på balkongene. Bruk av elektrisk grill tillates såfremt det ikke sjenerer naboene.
  Bruk av engangsgriller er forbudt på balkonger og på borettslagets område.
 1. Beboer plikter å sørge for at sluk på balkong ikke tilstoppes, og at snø, is eller annet ikke hindrer vann i å renne til sluk.
 1. Hvis det oppstår skader som kan medføre vanninntrengning i fasade eller balkongdekke, må borettslaget informeres uten unødig opphold.